Woordhelder

Dyslexie

Het woord 'dyslexie' komt oorspronkelijk uit de Griekse taal. ‘Dys’ betekent 'beperkt' en ‘lexie’ betekent 'taal' of 'woorden'. Stichting Dyslexie Nederland (SDN) geeft de volgende omschrijving:

Dyslexie is een specifieke leerstoornis die zich kenmerkt door een hardnekkig probleem in het aanleren van accuraat en vlot lezen en/of spellen op woordniveau dat niet het gevolg is van omgevingsfactoren en/of een lichamelijke, neurologische of algemene verstandelijke beperking”.

Bij kinderen met dyslexie komt het technisch lezen en spellen moeizaam tot ontwikkeling, ondanks de leeftijd, intelligentie en voldoende onderwijsaanbod. Kinderen met dyslexie hebben extra ondersteuning en oefening nodig gericht op het lezen en spellen. Het is dan ook van belang dat dyslexie zo vroeg mogelijk wordt ontdekt. Door lees- en spellingsproblemen vroegtijdig aan te pakken, wordt de kans op succes groter.

Dyslexie is een leerstoornis en gaat niet over. Iemand met dyslexie blijft altijd problemen ondervinden met betrekking tot het lezen en/of spellen. Door gerichte ondersteuning en de inzet van hulpmiddelen kan iemand leren om gaan met deze lees- en spellingproblemen. 

 

Kenmerken van dyslexie

Steunpunt Dyslexie noemt verschillende algemene kenmerken van dyslexie.

  • Kinderen met dyslexie hebben moeite met het auditief en/of visueel onderscheid tussen letters, zoals b - d, eu - u - ui, f - v, s - z. De koppeling tussen de klank en het letterteken is niet sterk, waardoor kinderen met dyslexie de verkeerde letter schrijven of de verkeerde klank benoemen. 
  • Kinderen met dyslexie hebben moeite met het herkennen en manipuleren van klanken in een woord. Ze vinden het moeilijk om klanken in de juiste volgorde te zetten of te benoemen, zoals bij 'dorp' en 'drop' of '12' en '21'.
  • Kinderen met dyslexie hebben moeite met de automatisering. Het inprenten van reeksen, zoals tafels en spellingregels, verloopt moeizaam. Er is veel herhaling nodig voordat deze reeksen geautomatiseerd zijn.
  • Kinderen met dyslexie kunnen moeite hebben met het vlot opnoemen van reeksen. Denk hierbij aan het benoemen van plaatjes en kleuren en het oplezen van letters en cijfers. Het ophalen van deze informatie uit het langetermijngeheugen verloopt moeizaam.

Op de website van Balans staat een overzicht van verschillende signalen die zouden kunnen duiden op (aanleg voor) dyslexie.

 

Lezen

Kinderen met dyslexie hebben veel moeite met het technisch lezen. Technisch lezen is het vlot en nauwkeurig kunnen omzetten van geschreven woorden in gesproken woorden. Daarbij is het wel of niet begrijpen van wat er gelezen is niet van belang. Wel kunnen problemen met het technisch lezen een belemmering vormen voor het begrijpend lezen.

De problemen met technisch lezen vallen duidelijk op bij het hardop lezen van woorden en teksten. Kinderen met dyslexie hebben namelijk moeite met de directe woordherkenning. Om de leesproblemen te ondervangen houden ze vaak vast aan een bepaalde leesstrategie of een combinatie van leesstrategieën:

Spellende leesstrategie
Bij het spellend lezen wordt een woord letter voor letter verklankt of worden de woorden haperend gelezen. Er kunnen fouten gemaakt worden in het synthetiseren (aan eklaar plakken) van de klanken of woorddelen tot een geheel woord. Daarbij is het leestempo laag.

Radende leesstrategie
Kinderen kunnen ook radend oplezen. Een kind gokt hierbij de woorden, en kan daarbij een verkeerd woord lezen, wat vaak lijkt op het gedrukte woord. Tevens kan een kind bij het radend lezen woorden of klankgroepen overslaan. Bij het radend lezen is het leestempo vaak hoog. 

 

Spelling

Kinderen met dyslexie hebben tevens veel moeite met spelling. Ze hebben moeite om een auditief aangeboden woord om te zetten in schrift. Kinderen kunnen hierdoor moeite ondervinden en verschillende fouten maken. Vaak wordt een woord fout geschreven doordat er een fout in de klanktekenkoppeling wordt gemaakt. Daarbij wordt een andere letter geschreven dan passend bij de aangeboden klank. Verder kan een kind moeite hebben met het toepassen van spellingregels. Ook kunnen kinderen met dyslexie moeite ervaren met het herkennen dat er meerdere spellingregels zijn binnen één woord. De toepassing van de spellingregels is niet voldoende geautomatiseerd, waardoor er fouten worden gemaakt'in de spelling.

Vaak is het schrijftempo laag. Ook kunnen dyslectische kinderen een moeilijk leesbaar handschrift hebben. 

 

Diagnostiek

Het vaststellen van de diagnose dyslexie gebeurt op grond van objectief waarneembare kenmerken. Er zijn een aantal criteria waaraan voldaan moet worden:

  1. Het criterium van achterstand. Er is sprake van een betekenisvolle achterstand op het gebied van lezen en/of spellen. Gezien de leeftijd en de intellectuele capaciteiten van de leerling is er sprake van een duidelijke achterstand en zou je verwachten dat hij/zij hoger zou presteren met betrekking tot lezen en spellen.
  2. Het criterium van didactische resistentie. Er is sprake van hardnekkigheid. De technische lees- en/of spellingproblemen blijven bestaan, ondanks adequate remediërende instructie en oefening.
  3. Er zijn geen andere verklaringen voor de lees- en/of spellingproblemen. Er zijn geen bijkomende stoornissen of deze bijkomende stoornissen zijn onder controle. Een voorbeeld is ADHD; indien de ADHD onder controle is met bijvoorbeeld medicatie kunnen de lees- en spellingvaardigheden niet hierdoor verklaard worden..