Algemene voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN WOORDHELDER

Gevestigd aan de Onderwijsboulevard 418, 5223 DP ‘s-Hertogenbosch, Nederland
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65888022

HOOFDSTUK A. ALGEMEEN

Artikel 1. Definities
Artikel 2. Toepasselijkheid
Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst
Artikel 5. Levering
Artikel 6. Leveringstermijnen
Artikel 7. Herroepingsrecht bij Fysieke Producten
Artikel 8. Bedenktijd bij levering van Elektronische Producten
Artikel 9. Facturatie en betaling
Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
Artikel 11. Aansprakelijkheid
Artikel 12. Verjaringstermijn
Artikel 13. Overmacht
Artikel 14. Toepasselijk recht en forumkeuze

HOOFDSTUK B. VOORWAARDEN VOOR ELEKTRONISCHE PRODUCTEN
Artikel 16. Aflevering en nieuwe versies
Artikel 17. Licentie
Artikel 18. Helpdesk
Artikel 19. Intellectuele eigendomsrechten
Artikel 20. Aansprakelijkheid
Artikel 21. Duur en beëindiging van de Licentie

9 HOOFDSTUK A. ALGEMEEN

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen met een hoofdletter geschreven en in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
1. Aanbieding: voorstel door Woordhelder aan Klant tot het sluiten van een Overeenkomst, bijvoorbeeld op haar website, in een offerte, prijslijst of brochure;
2. Consument: de Klant die bij het aangaan van de Overeenkomst met Woordhelder niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;
3. Diensten: alle leveringen, diensten en werkzaamheden, zoals Elektronische Producten en vaardigheidstrainingen, die het onderwerp zijn van de Overeenkomst;
4. Elektronisch Product: computerprogrammatuur, applicaties (apps), databanken, (online) kennisbanken, informatieproducten en/of andere uitgaven, e-learning modules (vaardigheidstrainingen) en elektronische leergangen, internetdiensten, websites, inclusief (online) updates, op elektronische drager of via elektronische weg door Woordhelder aan Licentienemer ter beschikking gesteld;
5. Klant: de natuurlijk of rechtspersoon die Diensten van Woordhelder afneemt en wederpartij bij de Overeenkomst met Woordhelder in de zin van artikel 6:231 sub c BW;
6. Licentieovereenkomst: de Overeenkomst en/of rechtsbetrekking met betrekking tot de terbeschikkingstelling van een Elektronisch Product door Woordhelder;
7. Licentienemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Woordhelder een Licentieovereenkomst heeft gesloten;
8. Licentie: het door Woordhelder krachtens een Licentieovereenkomst verstrekte recht gebruik te maken van een Elektronisch Product, met inachtneming van de bepalingen van deze voorwaarden;
9. Order: het plaatsen van een bestelling tot het leveren van Diensten door Klant bij Woordhelder;
10. Overeenkomst: de afspraak tussen Woordhelder en Klant op basis waarvan Woordhelder Diensten aan Klant levert tegen betaling;
11. Fysieke Producten: alle tastbare zaken, waaronder mede begrepen accessoires en documentatie, die het onderwerp zijn van de Overeenkomst.
12. Partijen: Woordhelder en Klant gezamenlijk;
13. Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat;
14. Woordhelder: wederpartij bij de Overeenkomst met Klant en gebruiker van deze algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Woordhelder, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
2. Eventuele algemene voorwaarden van Klant, hoe dan ook genaamd, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Woordhelder uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
3. Wanneer door Woordhelder gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Klant kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop Woordhelder de onderhavige voorwaarden toepast.
4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Woordhelder, voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken. Deze derden kunnen jegens Klant een rechtstreeks beroep op de onderhavige voorwaarden doen, waaronder eventuele beperkingen van de aansprakelijkheid.
5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere Overeenkomst met Woordhelder in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Woordhelder vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
6. In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen de Klant en Woordhelder gesloten Overeenkomst en de onderhavige voorwaarden, prevaleert de inhoud van de Overeenkomst.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
1. Alle Aanbiedingen van Woordhelder zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.
2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Woordhelder niet tot het leveren van een deel van de in de Aanbieding begrepen Producten tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
3. De inhoud van de levering wordt uitsluitend bepaald door de in de Aanbieding gegeven omschrijving van de levering. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van hetgeen is opgenomen in de Aanbieding, is Woordhelder daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Woordhelder anders aangeeft.
4. Kennelijke fouten of verschrijvingen in de Aanbieding van Woordhelder binden Woordhelder niet.
5. De prijzen in de Aanbiedingen van Woordhelder zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
6. Het staat Woordhelder vrij haar prijzen op ieder gewenst moment te wijzigen. Aanbiedingen gelden derhalve niet automatisch voor toekomstige Orders.

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst
1. Behoudens het hierna gestelde komt een Overeenkomst met Woordhelder eerst dan tot stand nadat Woordhelder een Order schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De orderbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Klant daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.
2. Voor Orders die via de website van Woordhelder worden geplaatst, geldt, in afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel, dat de Overeenkomst tot stand komt op het moment dat Klant alle stappen van het online bestelproces met succes heeft doorlopen. Woordhelder zal de Order vervolgens schriftelijk aan Klant bevestigen.
3. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden Woordhelder slechts, indien deze door Woordhelder schriftelijk binnen 5 dagen zijn bevestigd.

Artikel 5. Levering
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering digitaal en op de wijze zoals omschreven in het aanbod op de website van Woordhelder.
2. Indien de levering van Fysieke Producten geschiedt aan een door Klant opgegeven afleveringsadres, is de keuze van het transportmiddel aan Woordhelder, ook bij niet-franco zendingen, waarbij geen voorschriften voor de verzending door Klant zijn gegeven. Belemmeringen of tijdelijke verhinderingen in het vervoer met het gekozen vervoermiddel, verplichten niet tot het inschakelen van een ander transportmiddel.
3. Indien Klant specifieke eisen met betrekking tot door Woordhelder te gebruiken verpakkingen heeft, komen alle kosten voor het gebruik van deze verpakkingen voor rekening van Klant. Verpakkingsmaterialen worden door Woordhelder niet teruggenomen.
4. Indien het niet mogelijk blijkt de Fysieke Producten aan de Klant te leveren wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de Klant, behoudt Woordhelder zich het recht voor die Fysieke Producten voor rekening en risico van Klant op te (doen) slaan, zonder dat daarmee enige aansprakelijkheid aan de zijde van Woordhelder ontstaat voor beschadiging, waardevermindering, verlies of anderszins. Gedurende opslag geldt een termijn van 30 dagen waarbinnen Woordhelder Klant in staat zal stellen de Fysieke Producten alsnog te af te nemen of in ontvangst te nemen. Een en ander, tenzij Woordhelder uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld.
5. Indien Klant ook na verloop van de in het vorige lid van dit artikel bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, verkeert Klant van rechtswege in verzuim en heeft Woordhelder het recht de Overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schade, kosten of rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Woordhelder is in voorkomend geval gerechtigd de Fysieke Producten aan derden te verkopen of voor de uitvoering van andere overeenkomsten te gebruiken. Het voorgaande laat de verplichting van Klant de overeengekomen koopprijs, alsmede eventuele verzend-, transport-, opslag- en/of andere kosten te voldoen, onverlet.

Artikel 6. Leveringstermijnen
1. Indien Woordhelder een termijn voor levering of de uitvoering van de Overeenkomst heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Klant Woordhelder derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Woordhelder dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
2. Indien niet uit voorraad kan worden geleverd, is de leveringstermijn de periode, die de toeleverancier nodig heeft voor de levering van de bestelling; deze gaat in op de dag, waarop de Overeenkomst definitief tot stand is gekomen en alle voor de uitvoering vereiste gegevens door Woordhelder zijn ontvangen.
3. Indien en voor zover naar het oordeel van Woordhelder een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Woordhelder het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4. Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Woordhelder aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Woordhelder worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Woordhelder zijn verstrekt, heeft Woordhelder het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Klant in rekening te brengen.
5. Het is Woordhelder toegestaan verkochte Fysieke Producten in gedeelten te leveren, elk gedeelte afzonderlijk te factureren en betaling te verlangen in overeenstemming met de geldende betalingsvoorwaarden.

Artikel 7. Herroepingsrecht bij Fysieke Producten
1. Indien er sprake is van een koop op afstand, zal het aanbod tevens een zichttermijn van 14 dagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de Consument, tenzij anders overeengekomen is. De koop is in dat geval pas definitief wanneer 14 dagen na ontvangst van het Fysieke Product zijn verstreken.
2. Tijdens de zichttermijn heeft de Consument een herroepingsrecht, waarbij de Consument de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen Fysieke Producten te retourneren.
3. De Consument kan het herroepingsrecht inroepen door Woordhelder binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst door of namens de Consument schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen van zijn voornemen. De schriftelijke verklaring wordt verstuurd per e-mail aan helpdesk@woordhelder.nl. Daartoe kan de Consument gebruik maken van het retourformulier dat door Woordhelder op haar website ter beschikking wordt gesteld, maar de Consument is daartoe niet verplicht.
4. Indien door de Consument een beroep wordt gedaan op het herroepingsrecht zal Woordhelder het eventueel reeds door de Consument betaalde bedrag uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de retour gezonden Fysieke Producten terugbetalen.
5. De Consument kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van haar herroepingsrecht indien de betreffende Fysieke Producten compleet, onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd worden. Wel mag de Consument de Product uit de verpakking nemen voor zover dit noodzakelijk is om te beoordelen of het Fysieke Product aan de verwachting van de Consument voldoet, zolang de originele verpakking bewaard blijft en het Fysieke Product in onbeschadigde toestand kan worden teruggezonden.
6. De Consument dient na het inroepen van haar herroepingsrecht het geleverde binnen 14 dagen retour te zenden aan Woordhelder. De kosten waarvan voor rekening van de Consument komen.
7. Op maat gemaakte Fysieke Producten en Fysieke Producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument zijn van de zichttermijn en het recht op herroeping uitgesloten. Deze uitsluiting zal telkens duidelijk bij het Fysieke Product op de website worden vermeld door Woordhelder.

Artikel 8. Bedenktijd bij levering van Elektronische Producten
1. Bij levering van Elektronische Producten en overeenkomsten voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, heeft de Consument een bedenktijd van 14 dagen. De bedenktijd gaat in op de dag dat de Overeenkomst wordt aangegaan. Gedurende die periode heeft de Consument de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden zonder dat de Consument hiervoor een reden hoeft op te geven.
2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, kan de Consument het modelformulier voor herroeping gebruiken, dan wel Woordhelder op een andere duidelijke manier laten weten de Overeenkomst te ontbinden. Indien de mededeling online gebeurt, bevestigt Woordhelder de ontvangst daarvan.
3. Indien de Consument de overeenkomst voor levering van een dienst herroept, nadat de Consument tijdens de bedenktijd reeds gebruik heeft gemaakt van het Elektronische Product, is Woordhelder gerechtigd het bedrag in rekening te brengen dat evenredig is aan dat gedeelte van de overeenkomst dat door Woordhelder al is nagekomen/geleverd.

Artikel 9. Facturatie en betaling
1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt betaling door middel van voorafgaande overschrijving op een via de website van Woordhelder aangeboden betaalwijze, zoals iDeal of creditcard.
2. Indien is overeengekomen dat betaling geschiedt door middel van factuur, dient de betaling van de factuur te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enige verrekening of korting, op een door Woordhelder aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Woordhelder is gerechtigd om facturen digitaal te verzenden.
3. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn verkeert de Klant van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
4. De Klant is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Woordhelder maakt ter verkrijging van voldoening - zowel in als buiten rechte - komen vanaf dat moment voor rekening van de Klant. In dat geval is de Klant een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 150,00. Voor Consumenten bedraagt dit een percentage van ten minste 5% met een minimum van € 40,00. Indien de werkelijk door Woordhelder gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
5. Indien de Klant niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Woordhelder bevoegd de nakoming van de jegens de Klant aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien Woordhelder het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de Klant te twijfelen.
6. In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering of surséance van betaling van de Klant of een aanvraag daartoe zijn de vorderingen van Woordhelder en de verplichtingen van de Klant jegens Woordhelder onmiddellijk opeisbaar.
7. Indien de Klant uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op Woordhelder heeft, dan ziet de Klant af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de Klant (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Woordhelder geleverde Producten blijven eigendom van Woordhelder tot op het moment dat de Klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Woordhelder uit hoofde van enige met Woordhelder gesloten Overeenkomst tot het leveren van Fysieke Producten en/of het verrichten van werkzaamheden, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke Overeenkomst daaronder begrepen.
2. Een Klant die als wederverkoper optreedt, is niet gerechtigd de Fysieke Producten die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van Woordhelder te verkopen of door te leveren, ook niet indien dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf.
3. Het is aan de Klant niet toegestaan beperkte rechten te vestigen op Fysieke Producten welke zijn onderworpen aan het eigendomsvoorbehoud van Woordhelder. Indien derden (beperkte) rechten (wensen te) vestigen op aan het eigendomsvoorbehoud onderworpen Fysieke Producten, zal de Klant Woordhelder hiervan onverwijld op de hoogte stellen.
4. Op de afgeleverde Fysieke Producten die door betaling in eigendom van Klant zijn overgegaan en zich nog in handen van Woordhelder bevinden, behoudt Woordhelder zich hierbij reeds nu voor alsdan bezitloos pandrecht voor tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan in artikel 3:92 lid 2 BW vermelde, die Woordhelder uit welke hoofde dan ook nog jegens de Klant mocht hebben.
5. De Klant is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Fysieke Producten gescheiden van andere zaken, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Woordhelder te (doen) houden.
6. De Klant is verplicht de Fysieke Producten voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Woordhelder op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van de Klant op verzekeraars van de Fysieke Producten uit hoofde van voormelde verzekeringen zullen, zodra Woordhelder zulks wenst, door de Klant aan Woordhelder stil worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Woordhelder tegen de Klant.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
1. Indien Woordhelder aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het bedrag dat door de verzekeraar van Woordhelder ter zake wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar, om wat voor reden ook, niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Woordhelder beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de overeenkomst (exclusief BTW) waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Woordhelder aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Woordhelder kunnen worden toegerekend.
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
2. Woordhelder is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede begrepen letselschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, arbeidsloon, materiaalkosten, schade door bedrijfsstagnatie, milieuschade en schade als gevolg van opgelegde boetes wegens het niet halen van (op)levertermijnen.
3. Woordhelder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard of in welke vorm dan ook, doordat zij is uitgegaan van door Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Woordhelder.

Artikel 12.
Verjaringstermijn In alle gevallen is de termijn waarbinnen Woordhelder tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot maximaal 1 jaar na levering van de betreffende Digitale en/of Fysieke Producten waardoor of waarmee de schade werd veroorzaakt of samenhangt.

Artikel 13. Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Woordhelder geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Woordhelder niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Woordhelder of de betrokken fabrikant of toeleverancier worden daaronder mede begrepen.
3. Woordhelder heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Woordhelder zijn verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 30 dagen, is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere Partij.
5. Voor zoveel Woordhelder ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Woordhelder gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk Overeenkomst.

Artikel 14. Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle door Woordhelder gesloten en te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige Overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Woordhelder haar statutaire zetel heeft, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet.

HOOFDSTUK B. VOORWAARDEN VOOR ELEKTRONISCHE PRODUCTEN

Artikel 15. Toepasselijkheid

Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van Woordhelder met betrekking tot Elektronische Producten zijn naast de bepalingen van Hoofdstuk A. ALGEMEEN de onderhavige voorwaarden voor Elektronische Producten van toepassing.

Artikel 16. Aflevering en nieuwe versies
Het Elektronische Product wordt aan de Licentienemer ter beschikking gesteld op de wijze zoals aangegeven in de Licentieovereenkomst. Woordhelder is gerechtigd om de wijze van terbeschikkingstelling aan te passen, na voorafgaande kennisgeving aan Licentienemer. In geval van een abonnement ontvangt de Licentienemer van elke nieuwe versie van een Elektronisch Product een exemplaar, bijvoorbeeld door het verstrekken van een update. Tenzij anders aangegeven door Woordhelder, mag Licentienemer de voorafgaande versie in zijn bezit houden. De onderhavige voorwaarden blijven op voorafgaande versies van toepassing.

Artikel 17. Licentie
1. Woordhelder verleent aan Licentienemer een niet-exclusieve en niet overdraagbare Licentie met betrekking tot het Elektronische Product zoals omschreven in de Licentieovereenkomst, welke Licentie uitsluitend de bevoegdheden omvat die in de onderhavige voorwaarden en de Licentieovereenkomst uitdrukkelijk zijn toegekend. Licentienemer is gehouden de gebruiksaanwijzing en instructies van Woordhelder met betrekking tot het gebruik van het Elektronische Product op te volgen.
2. De Licentie houdt geen overdracht van auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht in.
3. Gebruik van het Elektronische Product is uitsluitend toegestaan aan het in de Licentieovereenkomst vermelde aantal toegestane gebruikers en op de daarin aangegeven fysieke locatie(s).
4. De Licentie omvat uitsluitend de bevoegdheid de navolgende handelingen te verrichten:
- het op de beeldschermen van de werkplekken waarvoor een Licentie is verleend laden, gebruiken, in beeld brengen en raadplegen van het Elektronisch Product, uitsluitend ten behoeve van het eigen gebruik door de Licentienemer; en
- het voor eigen gebruik door de Licentienemer opvragen en hergebruiken van delen van het Elektronisch Product die in kwalitatief en kwantitatief opzicht, zulks naar het redelijke oordeel van Woordhelder, niet-substantieel zijn;
- het printen en overbrengen naar andere bestanden van kleine delen van het Elektronische Product, een en ander uitsluitend (a) ten behoeve van de eigen bedrijfsactiviteiten van Licentienemer, (b) voor zover dit niet leidt tot exploitatie van het Elektronische Product, (c) voor zover hierdoor geen schade aan de rechtmatige belangen van Woordhelder dreigt of ontstaat en de normale exploitatie van het Elektronische Product niet in gevaar wordt gebracht, en (d) voor zover dit niet leidt tot afgifte van het Elektronische Product of een onderdeel daarvan aan een derde.
5. Anders dan de hiervoor genoemde bevoegdheden mag het Elektronische Product of enig onderdeel daarvan niet zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Woordhelder worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand, gekopieerd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook. Het is Licentienemer niet toegestaan om het Elektronische Product of een onderdeel daarvan in enig nieuwsmedium over te (laten) nemen, te verveelvoudigen of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Woordhelder.
6. Evenmin is het toegestaan de informatie vastgelegd in het Elektronisch Product al dan niet na bewerking te integreren in netwerken of in andere producten, behalve voor zover de aard van het Elektronisch Product met zich meebrengt dat onderdelen daarvan worden geïntegreerd in andere producten. Het is niet toegestaan het Elektronisch Product op meerdere andere beeldschermen dan die van de werkplekken waarvoor een Licentie is verleend te doen verschijnen en/of openbaar te maken. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan de gegevens uit een Elektronisch Product te wijzigen, zowel inhoudelijk als wat betreft merken, namen, nummers of enig ander kenmerk.
7. Het is Licentienemer niet toegestaan de bij een Elektronisch Product behorende software te (doen) kopiëren of op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen, dan wel de software te decompileren, de code te verveelvoudigen of te vertalen of anderszins aan reverse engineering te onderwerpen, behalve in die gevallen waarin dergelijke handelingen door dwingendrechtelijke bepalingen zijn toegestaan. Licentienemer draagt er zorg voor dat derden geen verveelvoudigingen van de Elektronische Producten kunnen maken.
8. Indien Woordhelder door middel van een gegevensdrager een Elektronisch Product aan Licentienemer ter beschikking heeft gesteld, blijft die gegevensdrager eigendom van Woordhelder. Er vindt geen verkoop of eigendomsoverdracht van de gegevensdrager plaats, en Licentienemer is niet bevoegd om die gegevensdrager te verkopen, te bezwaren of te vervreemden.
9. Woordhelder is gerechtigd om gedurende de Licentieovereenkomst en 1 jaar na afloop daarvan de hoeveelheid werkplekken en de fysieke locaties waarop het Elektronische Product door Licentienemer wordt gebruikt te (doen) controleren of hieromtrent een verklaring van een registeraccountant van Licentienemer te verlangen. Woordhelder zal de betreffende controle voor eigen rekening uitvoeren, doch Licentienemer dient alle kosten die verband houden met de controle te vergoeden indien een inbreuk wordt geconstateerd. De betreffende controle zal geschieden op een wijze die de bedrijfsactiviteiten van Licentienemer niet op onredelijke wijze verstoort. Indien bij de controle wordt geconstateerd dat een of meer Elektronische Producten worden gebruikt zonder de vereiste Licenties, is Licentienemer verplicht om van Woordhelder Licenties af te nemen overeenkomstig de omvang van het niet-gelicentieerde gebruik en is Licentienemer een boete verschuldigd ter hoogte van de jaarlijkse vergoeding die voor dit niet-gelicentieerde gebruik dient te worden voldaan. Indien Licentienemer haar medewerking aan de uitvoering van de onderhavige bepaling weigert, is Woordhelder gerechtigd de Licentieovereenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechtelijke tussenkomst, middels een aangetekende brief schriftelijk te beëindigen, in welk geval Woordhelder niet gehouden is reeds betaalde Licentievergoedingen (al dan niet gedeeltelijk) te restitueren. Beëindiging van de Licentieovereenkomst zal automatisch beëindiging van alle aan Licentienemer verleende Licenties inhouden. De door Woordhelder in het kader van dit artikel verkregen informatie zal uitsluitend worden gebruikt in verband met de handhaving van de rechten van Woordhelder onder de Licentieovereenkomst en om vast te stellen of Licentienemer over voldoende Licenties beschikt en ook overigens handelt overeenkomstig de bepalingen van de Licentieovereenkomst, de algemene voorwaarden van Woordhelder en de onderhavige voorwaarden voor Elektronische Producten.
10. Updates op alle Elektronische Producten zijn een wezenlijk en onmisbaar onderdeel van het Elektronische Product dat de Licentienemer afneemt. Indien de Licentienemer geen gebruik maakt van deze updates, dan kan Woordhelder niet instaan voor een juiste en volledige werking van het Elektronische Product en Woordhelder aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. De Licentienemer kan zichzelf informeren over updates door regelmatig de online updatecheck in het programma te gebruiken of een nader door Woordhelder aan te geven website te raadplegen.

Artikel 18. Helpdesk
Indien en voor zover dit in de Licentieovereenkomst is vastgelegd, heeft Licentienemer het recht om gedurende de in de Licentieovereenkomst opgenomen termijn tegen telefoonkosten gebruik te maken van de helpdesk van Woordhelder. Op Woordhelder rust in dat geval een inspanningsverplichting om adequate ondersteuning te bieden. Met betrekking tot alle handelingen die de helpdesk van Woordhelder in dat kader verricht, inclusief maar niet beperkt tot het ‘overnemen van het scherm’ van (een medewerk(st)er van) Licentienemer of het bewerken van een door Licentienemer aan de helpdesk toegezonden database, is de aansprakelijkheid van Woordhelder volledig uitgesloten, behalve voor zover er sprake is van opzet of grove schuld van het hoogste leidinggevende personeel van Woordhelder. Door in dit kader werkzaamheden uit te voeren neemt Woordhelder geen verplichtingen op zich die niet reeds op basis van de bestaande contractuele afspraken op Woordhelder rusten.

Artikel 19. Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten en soortgelijke rechten, waaronder auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten, naburige rechten, rechten tot bescherming van prestaties inclusief databankrechten, zowel ten aanzien van het Elektronische Product in zijn geheel (met inbegrip van de daarbij behorende software) als ten aanzien van ieder individueel gegeven dat daar onderdeel van uitmaakt, berusten bij Woordhelder en/of haar toeleveranciers. Licentienemer erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden. Licentienemer mag de inhoud van de Elektronische Producten slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken. Het is Licentienemer niet toegestaan om informatie verkregen uit de Elektronische Producten op niet- incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen (doen) verschijnen of anderszins openbaar maken.

Artikel 20. Aansprakelijkheid
1. Woordhelder zal zich inspannen om de beschikbaarheid van het Elektronische Product zo groot mogelijk te doen zijn alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen. Een storing met betrekking tot een Elektronisch Product kan evenwel niet leiden tot schadevergoeding door Woordhelder aan de Licentienemer. Woordhelder is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot het Elektronische Product wordt verkregen.
2. Woordhelder garandeert uitsluitend dat het Elektronische Product gedurende 90 dagen na aanschaf functioneert conform de specificaties die in de door Woordhelder ter beschikking gestelde documentatie staan vermeld. Indien dat aantoonbaar niet het geval is, zal Woordhelder, naar haar keuze, ofwel het Elektronische Product herstellen, ofwel het gebrek herstellen in een volgende versie (update), ofwel het Elektronische Product terugnemen, waarbij de Licentienemer pro rata recht heeft op terugbetaling van de door hem betaalde licentievergoeding. Dit geldt niet voor gebreken die (a) veroorzaakt zijn door onoordeelkundig gebruik of gebruik in strijd met de Licentieovereenkomst door Licentienemer, (b) niet reproduceerbaar zijn, (c) veroorzaakt zijn door gebrekkig functioneren van programmatuur, apparatuur, netwerken en telecommunicatievoorzieningen in verband met het gebruik van het Elektronische Product, en (d) aan Licentienemer zijn toe te rekenen.
3. De verwerking van de gegevens middels de Elektronische Producten en de totstandkoming daarvan is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. Woordhelder noch haar toeleveranciers kunnen evenwel instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op de Elektronische Producten is opgeslagen en zijn dan ook, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Woordhelder c.q. haar toeleveranciers, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via de Elektronische Producten aangeboden informatie. Voor de inhoud van materialen die door derden op of via de Elektronische Producten worden geplaatst is Woordhelder niet verantwoordelijk. Degene die dat heeft aangeleverd is zelf voor de inhoud daarvan verantwoordelijk. Informatie die van essentieel belang is voor Licentienemer dient altijd door Licentienemer op juistheid te worden geverifieerd. Woordhelder is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de Elektronische Producten voor Licentienemer.
4. Woordhelder zal zich inspannen om de beschikbaarheid van de Elektronische Producten zo groot mogelijk te doen zijn alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen. Een storing met betrekking tot Elektronische Producten kan evenwel niet leiden tot schadevergoeding door Woordhelder aan Licentienemer.
5. Woordhelder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die de Klant lijdt als gevolg van oneigenlijke verspreiding van (antwoorden van) examens of toetsen die zijn opgeslagen via de Digitale Producten. De Klant dient bij het afnemen van examens te allen tijde rekening te houden met de wettelijke vereisten die daaraan worden gesteld alsmede met de eisen die daaraan door het College voor Toetsen en Examens (CvTE) worden gesteld.
6. Woordhelder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van een inbreuk op auteursrechten van derden die wordt gepleegd door of met gebruikmaking van, dan wel het gevolg is van het gebruik van de Digitale Producten van Woordhelder, waaronder doch niet uitsluitend een inbreuk op auteursrechten bij het digitaliseren van werken met de Digitale Producten van Woordhelder.

Artikel 21. Duur en beëindiging van de Licentie
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt een Licentie verleend voor bepaalde duur. Na ommekomst van de overeengekomen, wordt de Licentie stilzwijgend verlengd onder dezelfde voorwaarden en voor eenzelfde duur. De overeenkomst voor bepaalde duur kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd tegen het einde van de overeengekomen of verlengde duur met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. Voor Consumenten geldt een afwijkende opzegtermijn van 1 maand.
2. Voor Consumenten geldt in afwijking van lid 1 van dit artikel dat de Licentie na ommekomst van de overeengekomen periode, stilzwijgend wordt omgezet in een Licentie voor onbepaalde duur met een opzegtermijn van 1 maand. De Licentie voor onbepaalde duur kan door de Consument op ieder gewenst moment worden opgezegd met inachtneming van de geldende opzegtermijn.
3. Beëindiging van één Licentie houdt niet automatisch beëindiging van eventuele overige Licenties in. Indien alle aan Licentienemer verleende Licenties zijn beëindigd houdt dit automatisch beëindiging van de Licentieovereenkomst in. Een Licentie waarvoor de Licentienemer een eenmalige vergoeding heeft betaald, zoals bijvoorbeeld voor een e-learning opleiding, is niet opzegbaar door Woordhelder of door de Licentienemer, onverminderd het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel.
4. Indien Licentienemer toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de Licentieovereenkomst, waaronder begrepen de tijdige betaling van verschuldigde Licentievergoedingen, of indien Licentienemer het Elektronische Product buiten het kader van de verleende Licentie gebruikt dan wel anderszins inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Woordhelder, is Woordhelder gerechtigd de Licentieovereenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechtelijke tussenkomst, door middel van een aangetekende brief schriftelijk te beëindigen. Beëindiging van de Licentieovereenkomst zal automatisch beëindiging van alle aan Licentienemer verleende Licenties inhouden. Indien de Licentieovereenkomst wordt beëindigd wegens een toerekenbare tekortkoming van Licentienemer blijft deze gehouden de verschuldigde Licentievergoedingen te voldoen, onverminderd het recht van Woordhelder op verdergaande schadevergoeding en/of nakoming en is Woordhelder niet gehouden reeds betaalde Licentievergoedingen (al dan niet gedeeltelijk) te restitueren.